دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه نظام مهندسی تهران با فهرست مطالبی که در زیر آمده است با لینک زیر دانلود میباشد.
1-مقدمه
2 مدارک لازم
3 -موارد کلی درباره نقشه های شالوده
4 -موارد عمومی در نقشه های سازه
5 -نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های بتنی
6 -نکات حائز اهمیت در جزئیات سازه های فلزی
7 -نکات مهم در دفترچه محاسبات
8 -نکات کلی درباره فایل مدل کامپیوتری سازه
9 -نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه های بتنی
10 -نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه های فلزی
11 -نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری شالوده


download